Những mẫu bản tự kiểm điểm chuẩn được nhiều người dùng nhất

Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho đảng viên

Mẫu bản tự kiểm điểm nào thường được dùng cho đảng viên, cá nhân, học sinh? Đây là câu hỏi cũng khá thông dụng của nhiều người khi phải làm bản tự kiểm điểm. Để giúp bạn làm nhanh và chính xác, trong bài viết này Công ty lắp đặt Camera Hà Nội sẽ giới thiệu đến bạn những mẫu bản tự kiểm điểm thông dụng thường được nhiều người sử dụng nhất hiện nay.
Dịp cuối năm là thời gian để cho cán bộ công chức, đảng viên làm bản kiểm điểm cuối năm để nhìn lại những ưu khuyết điểm đã diễn ra. Bản kiểm điểm sẽ giúp cho mỗi người nhìn nhận lại những việc đã làm được và những việc chưa thực hiện được trong 1 năm qua. Đồng thời nó cũng giúp cho cá nhân đưa ra được, những phương hướng khắc phục những khuyết điểm một cách tốt hơn. Nhưng không phải ai cũng biết viết bản tự kiểm điểm như thế nào cho đúng, vì vậy bài viết này sẽ là những gợi ý hay ho nhất.

Những nội dung cần thiết cần phải có trong bản tự kiểm điểm

 Bản tự kiểm điểm cần có nội dung chính xác
Bản tự kiểm điểm cần có nội dung chính xác
Xem thêm: Khối A gồm những ngành nào
Mẫu bản tự kiểm điểm dành riêng cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên sẽ được nhiều người sử dụng rất nhiều vào thời điểm cuối năm. Bản tự kiểm điểm giúp cho cá nhân nhìn nhận được những mặt đã đạt được và chưa đạt được của bản thân. Trong mẫu bản kiểm điểm bắt buộc phải có những nội dung chính sau:

 • Tên đơn vị chủ quản, quốc hiệu.
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày vào Đảng, ngạch viên chức, đơn vị công tác.
 • Phần tự kiểm điểm cần phải nhận xét rõ ràng về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân trong năm qua.
 • Mục ưu điểm cần phải có đầy đủ các mục: Tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống. ý thức học tập nâng cao trình độ. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật…
 • Mục nhược điểm sẽ nêu ra những hạn chế cần còn tồn đọng và phương hướng cách khắc phục những hạn chế. 

Yêu cầu trong bản tự kiểm điểm cần phải trình bày nội dung một cách khách quan, trung thực, đúng thể thức văn bản cỡ chữ.

Mẫu bản tự kiểm điểm dành cho đảng viên, viên chức, công chức

Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho đảng viên
Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho đảng viên
Để hoàn thành bản tự kiểm điểm đảng viên dịp cuối năm nhanh nhất, bạn có thể tham khảo và tải mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho đảng viên dưới đây:
Đảng ủy (xã, phường, quận, huyện, tỉnh)…….                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Chi bộ…………………..                                                                      ……………, ngày…. tháng….năm……
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
Đánh giá chất lượng đảng viên năm….
Họ và tên……………………..
Ngày tháng năm sinh…………………..
Ngày vào đảng cộng sản Việt Nam:……………Ngày chính thức:……………………
Chức vụ Đảng:……………………………………………………………
Chức vụ chính quyền, đoàn thể:……………………………………….
Đơn vị công tác:………………………………………………………………….
Sinh hoạt chi bộ:…………………………………………………………………
Ưu điểm và kết quả công tác:
1. Tư tưởng chính trị:

 • Luôn kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng vĩ đại của chủ tịch Hồ Chí Minh, quán triệt thực hiện tốt điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam và nghị quyết các cấp;
 • Luôn chấp hành tốt các chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chấp hành và phục tùng mọi sự phân công điều động về  công tác của Đảng, luôn sẵn sàng tinh thần tự học hỏi nâng cao trình độ.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

 • Có lối sống trong sạch lành mạnh, giản dị, mẫu mực, không tham gia các tệ nạn xã hội. Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Luôn tự rèn luyện các đức tính: Trung thực, thật thà dũng cảm, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích của nhân dân, của dân tộc.
 • Luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ đảng, sự thống nhất quan điểm lãnh đạo của đảng. Xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tuân thủ quy định về những điều đảng viên không được làm.
 • Giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy tính gương mẫu của người đảng viên, luôn có tinh thần phê bình và tự phê, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của người khác, đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ, bè phái, làm mất đoàn kết nội bộ.

3. Thực hiện nhiệm vụ công tác được giao:

 • Luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do cấp trên giao phó, có tinh thần đoàn kết phối hợp với đồng nghiệp và các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của đơn vị, chấp hành tốt luật công chức.
 • Có tý thức tự học, có tinh thần không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
 • Giữ mối liên hệ mật thiết với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện tốt mọi quyền và nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức, kỷ luật:

 • Luôn chấp hành tốt mọi sự phân công, điều động của cấp trên và của tổ chức đảng. Chấp hành nghiêm chỉnh sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng viên luôn đóng đảng phí đúng theo quy định; chấp hành tốt nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng.

Khuyết điểm, hạn chế

 • Chưa mạnh dạn trong công tác phê bình và tự phê bình tại đơn vị. Bản thân còn chưa mạnh dạn trong việc tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.
 • Còn khá khiêm tốn trong quan hệ với đồng nghiệp và chia sẻ chuyên môn nghiệp vụ.

Phương hướng và biện pháp khắc phục nhược điểm

 • Nâng cao thêm ý thức tự rèn luyện bản thân, cần mạnh dạn khách quan hơn, dám nói thẳng, nói thật. 
 • Cần phối hợp nhiều hơn nữa với đồng nghiệp, các bộ phận chuyên môn, đoàn thể trong đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác.
 • Thường xuyên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Rèn luyện tu dưỡng đạo đức, không ngừng tự tu dưỡng để hoàn thiện bản thân.

Tự nhận mức độ phân loại chất lượng.

 1. Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức người lao động:………….
 • Hoàn thành nhiệm vụ.
 • Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 • Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 1. Xếp loại chất lượng đảng viên:…………..

Hoàn thành nhiệm vụ.
–     Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Người tự kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)

 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Dành cho đơn vị quản lý viên chức)
 • Nhận xét, đánh giá của người thủ trưởng đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:………………
 • Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức:……………………………………….

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị
(ghi rõ thời gian và địa điểm nhận xét, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 1. Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên
 • Nhận xét, đánh giá của chi ủy:…………………
 • Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng:…………………

T/M CHI ỦY (CHI BỘ)
(ghi rõ thời gian và địa điểm, ký, ghi rõ họ tên)

 1. Đảng ủy, chi ủy cơ sở xếp loại mức chất lượng:………………………..

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(ghi rõ thời và địa điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
Xem thêm Trường đại học kinh tế Đà Nẵng

Mẫu bản tự kiểm điểm cá nhân mắc sai phạm mới nhất

Ảnh 3. Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………
Tôi tên là :………………………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………………….
Đơn vị :……………………………………………………………………………………………………………….
Chức vụ đoàn thể………………………………………………………………………………………………….
Nhiệm vụ được giao: ……………………………………………………………………………………………
Sau khi sự việc xảy ra, tôi xin tự kiểm điểm bản thân như sau:
Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
Xác định lỗi sai phạm:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nguyên nhân dẫn đến sai phạm:…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………Ngày … tháng … năm 20………
Người viết kiểm điểm
(Ký và ghi rõ họ tên)
Xem thêm: Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

Mẫu bản tự kiểm điểm dành cho học sinh – sinh viên mới nhất

 Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho học sinh
Mẫu bản tự kiểm điểm dùng cho học sinh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BẢN KIỂM ĐIỂM
Kính gửi:(1)………………………………………………………….
Họ và tên học sinh – sinh viên: …………………………………………………………………………………………..
Sinh ngày : ………. tháng ………. năm ……………………………………. ……………..
Lớp ………………………..……………………Năm học: …………………….…………..……….
Địa chỉ thường trú tại: ……………………………………….………………………………………….
Họ, tên bố (mẹ hoặc người đỡ đầu):………………………….…………………………
Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về khuyết điểm của em như sau(2):
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Với mức độ vi phạm khuyết điểm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế nhà trường, em xin nhận hình thức kỷ luật (3):
………………………………………………………………………………………………………
…….., ngày…. tháng ………năm….
Người viết
(Ký, ghi rõ họ, tên)
Ghi chú, hướng dẫn viết bản tự kiểm điểm của học sinh, sinh viên.
(1) Ghi rõ trường, khoa, giáo viên chủ nhiệm, hoặc giáo viên bộ môn.
(2) Cần nêu rõ: thời gian xảy ra sự việc, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh hưởng của sự việc mà bản thân mình đã gây ra. Nêu rõ sự hối lỗi và cam kết sửa chữa khắc phục những khuyết điểm đã gây ra
(3)Dựa trên mức độ nguy hại của vấn đề mà bản thân gây ra học sinh, sinh viên tự nhận 1 trong các hình thức kỷ luật sau: Khiển trách, Cảnh cáo toàn trường, Đình chỉ học tập 1 hoặc 2 học kỳ, mức kỷ luật cao nhất là buộc thôi học.
Như vậy trong bài viết này công ty lắp đặt camera Hà Nội đã giới thiệu đến bạn 3 mẫu bản tự kiểm điểm chính xác được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Các bạn có thể tham khảo và tải những nội dung của bản tự kiểm điểm trong bài viết về để làm cho nhanh. Công ty lắp đặt camera Hà Nội chuyên lắp đặt camera nhiều chủng loại, uy tín, giá thành cạnh tranh nhất. Bạn có nhu cầu lắp đặt camera hãy liên hệ ngay đến số hotline 0394375555 của công ty sẽ được tư vấn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button0394375555